دستگاه کلرزن نمکی

 
نحوه عملکرد کلرزن نمکی

کلرزن نمکی یکی از تجهیزات جدید جایگزین کلرزن های معمولی است .
کلرزن نمکی عملکرد ساده ای دارد . نمک طعام معمولی یا کلرید سدیم محلول در آب استخر ( Nacl ) می تواند از طریق الکترولیز موجود در کلرزن نمکی به هیپوکلریدسدیم (  Naocl ) تبدیل گردد و این عمل توسط الکترود هایی که در محفظه محلول نمک قرار میگیرد انجام می شود . در این فرایند با عبور آب استخر از کلرزن نمکی هیپو کلرید سدیم تشکیل شده که ماده است که با اضافه کردن کلر به آب ایجاد می گردد .
عملکرد داخلی دستگاه کلرزن نمکی عموما یک سلول الکترولیتی شامل یک صفحه آند و یک صفحه کاتد است .
 
مزایای استفاده از کلرزن نمکی
 
1. عدم نیاز به حمل و نگهداری مواد شیمیایی که موجب کاهش هزینه و خطر می شود
2. کاهش هزینه های استفاده از مواد شیمیایی و عدم وجود بوی کلر در فضای استخر
3. آب شور چشم را نمی سوزاند وپوست را خشک نمی کند ( شوری نرمال جهت کاربرد کلرزن نمکی)
6LcGMjoeAAAAACRJ1_wC9ZfNmrpV1ym2zkekgQq3